Entradas

Del dia 24 al 28 de juny a La CASA DE COLÒNIES SANT FRANCES D’ASSÍS de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines).
Està dirigit a tots aquells estudiants nascuts entre el 2006 i el 2009.
Els alumnes han de tenir coneixements d’instruments de banda.
Les places són limitades.

OBJECTIUS
Des de la Federació Balear de bandes volem:
– Practicar la música en grup.
– Estimular l’interès per la música i augmentar el valor de la responsabilitat individual.
– Fomentar l’estudi individual.
– Ampliar i reforçar els coneixements musicals ja existents
– Augmentar el domini de l’instrument, així com del repertori musical dels infants.

ACTIVITATS
Formatives
Els matins els professors i l’organització del campament s’encarregaran dels alumnes, es realitzaran classes en petit conjunt i un assaig col•lectiu de banda.

Els horabaixes també s’impartiran diversos cursos i tallers.

El darrer dia es realitzarà un concert per acabar el campament on els alumnes mostraran el treball realitzat durant els 5 dies.

Oci
Els matins abans de dinar aniran a la platja i els horabaixes es faran diverses sortides i activitats culturals, esportives i d’oci.

Els monitors conviuran amb els alumnes organitzant les activitats.

HORARI
Les classes s’impartirai al matí i els assajos en grup els horabaixes.

PREU:
El preu del Campus és de 200 euros.


UBICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
La Casa es troba situada a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines) a tan sols 50 metres de Cala Galiota. Aquesta ubicació permet tenir contacte directe amb la mar i gaudir d’unes excepcionals vistes de la costa sud de Mallorca
i de l’Illa de Cabrera.

La Casa és titularitat de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdiai és atesa per 4 germanes de la Comunitat de Franciscanes de la Colònia de Sant Jordi, les quals us facilitaran en tot moment la estada.
Característiques:
La Casa disposa de 4 habitacions múltiples amb la capacitat següent:
– 32, 15, 8, 8 llits respectivament (en total 63 places)
– 2 patis interiors per a talles o activitats
– 1 sala multifuncional
– 7 banys i dutxes totalment equipades
– Cuina industrial homologada i menjador general.

La CASA DE COLÒNIES SANT FRANCES D’ASSÍS ES TROBA A:
CARRER PUNTASSA NÚMERO 1
07638 COLÒNIA SANT JORDI (SES SALINES)
Per més informació : bandestiu2019@gmail.com

La CESM renueva los cargos de la junta de gobierno y modifica los estatutos en su XXV Asamblea General

Potries (Valencia) 9 de febrero de 2019

La Confederación  Española de Sociedades Musicales celebró su XXV Asamblea General en la que se abordó la modificación de los estatutos, la renovación de cargos de la junta de gobierno y la propuesta que elaboran diversos expertos para impulsar el cambio del marco normativo. Tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Potries (Valencia) el pasado 16 de diciembre y asistieron representantes de las federaciones de Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana.

En el acto se leyó el acta de la anterior Asamblea General y el informe de gestión de la junta de gobierno del primer semestre, se sometió a votación el presupuesto para 2019 por el tesorero, Joan Carles Julià, y resultó aprobado con el 100% de los votos. En relación con los estatutos, se decidió modificar el apartado ‘Fines’ en el que se procedió a incluir la edición de partituras y libros.

En esta asamblea había que renovar los cargos de la junta de gobierno del turno B que quedó conformado con el nombramiento de: Luis Vidal Domínguez, secretario general, Alfredo Panadero Peral, vocal 4º,  Rita Mínguez García, vocal 5ª y Soraya Sanchis Mogino, vocal 6ª. La votación del vicepresidente 2º se pospuso para la próxima asamblea por no estar presente el candidato por motivos personales.

El acto de apertura contó con la presencia e intervención de Pedro Rodríguez, presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), anfitrión de esta asamblea junto con Assumpta Domínguez Medina, alcaldesa de Potries, que dio la bienvenida a los asistentes.

En la clausura, Vicente Cerdá, presidente de la CESM, agradeció la presencia de los miembros de la asamblea, junta de gobierno, FSMCV y al Ayuntamiento de Potries, por su acogida. La alcaldesa del municipio dio las gracias a la Confederación por haber elegido Potries como sede de esta XXV Asamblea General y Rodríguez se puso a disposición de todas las federaciones para intensificar la colaboración con ellas.

La Confederación Española de Sociedades Musicales agrupa a 1.100 sociedades con más de 80.000 músicos, posee una red de escuelas de música y danza integrada por 120.000 alumnos, más de 10.000 directivos y cuenta con un millón de socios.

 

La Federació Balear de Bandes de Música ha obert el termini, fins el pròxim dia 15 de gener, per a presentar candidatures a Director/a de la Banda Simfònica de les Illes Balears.

Les persones interessades hauran de presentar els següents documents:

– Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en regla.
– Fotocòpia de la titulació
– Currículum amb fotografia i fotocòpia de la documentació justificant els mèrits al·legats, una adreça de correu electrònic i de forma optativa un vídeo del candidat dirigint presentat per mitjà d’un DVD o d’un enllaç a Youtube.
– Un projecte musical amb els següents punts:
Programació
Direcció artística
Pla de feina per un any.
– Mèrits laborals, aportant contracte o certificació del lloc de feina no computant-se períodes
inferiors a un mes.

La plaça de Director de la Banda Simfònica de les Illes Balears no és remunerada i tindrà una duració d’un any que podrà ser prorrogable un any més si així es decideix per les dues parts.

El candidat, en cas de ser nomenat, es compromet a dur a terme el projecte presentat a més dels concerts que li proposarà la Federació Balear de Bandes i Associacions Musicals abans d’acceptar el càrrec.

El candidat, també haurà de fer la selecció de músics per completar el planter de la banda que haurà d’estar format majoritàriament, encara que no exclusivament, per músics membres de bandes federades a Balears.

La selecció de candidats es farà en dues rondes, essent cadascuna d’elles eliminatòria.

Primera part: Currículum i projecte musical

El tribunal de selecció designat per la Federació analitzarà els currículums presentats, que es puntuaran valorant-se de la següent manera:
– Títols Superiors de música, 1 punt fins a un màxim de 2 punts.
– Títol Superior en Direcció d’Orquestra, 1 punt, només si no s’ha comptabilitzat a l’apartat anterior.
– Títols Professionals de música, 0,5 punts fins a un màxim de 2 punts.
– Cursos relacionats amb la direcció d’orquestres o bandes, fins a un màxim de 3 punts:
– Fins a 30 hores lectives, 0,2 punts.
– De 31 a 60 hores lectives, 0,5 punts.
– Més de 60 hores lectives, 1 punt.
– Experiència com a director de banda, 0.05 punts per més treballat fins a un màxim de 2 punts.
– La valoració del tribunal respecte al projecte musical serà de 1 a 10 punts.
– Nivell de dificultat del repertori respecte al nivell de la banda, fins a 3 punts.
– Originalitat del repertori, comparant-lo amb el repertori de les Bandes a Balears i el repertori ja interpretat per la Banda Simfònica de les Balears durant les darreres temporades, fins a 3 punts.
– Pla de feina, fins a 4 punts.
Passaran a la ronda següent un màxim de 10 candidats.

Segona part: Entrevista personal.

Aquesta entrevista la realitzarà el tribunal de selecció i tindrà una valoració de 0 a 10 punts. Es valorarà la formació musical, pedagògica i instrumental, així com els coneixements per l’organització i gestió d’una banda.

El tribunal tindrà la facultat de decidir damunt qualsevol qüestió no plantejada a les Bases i les seves decisions seran inapel·lables.

El nomenament es farà públic el dia 30 de gener de 2019

Aquelles persones interessades han d’enviar la seua sol·licitud a:

federacio.balear.bandes@gmail.com 

Por Magdalena Ordinas

El dissabte dia 1 de desembre, es va celebrar a l’Auditori Sa Màniga de Cala Millor un fantàstic concert de la Banda Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Joan Antoni Ballester, i  patrocinat per la Fundació Mallorca Turisme,  amb l’objectiu d’oferir propostes culturals que incentivin la temporada baixa, amb el lema: «Mallorca és Música. Mallorca és Cultura», per a donar a conèixer Mallorca a través dels seus músics, ja que la Banda Simfònica sempre porta alguna obra de compositors mallorquins als seus concerts.

Presentà el concert el president de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, Joan Carles Julià, i va començar el seu discurs agraint a totes les persones i entitats que han fet possible el concert, i  de manera especial al Conseller d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet; a la directora general de la Fundació Mallorca Turisme, Paula Ginard;  a la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Llorenç, l’ Dolors Sánchez; i  a l’equip de  l’auditori i per  al  director Pere Santandreu, per les facilitats que els oferiren. El president,  va agrair a les  bandes de música de Pollença, Ses Salines, Almudaina, Esporles, i Llucmajor, per deixar-los els instrumentes i sales d’assaig on es  va preparar el concert. També va  tenir una menció especial pel director d’aquest concert, Joan Antoni Ballester, i pel gran treball que està fent amb la banda.

Des de que dirigeix la banda el director Joan Antoni Ballester, ha duit a terme dos objectius: el primer, apropar els repertoris més nous  a les bandes de Mallorca; i el segon, apostar per les composicions d’autors mallorquins o autors  propers a Mallorca. El programa va ser el següent:  «Isabel» de Azael Tormo, «Ramon Llull» de Joan Martorell, «Jardín  de Hera» de José Suñer i «Libertadores» d’Oscar Navarro.

Isabel, va ser un encàrrec personal d’en Joan Antoni, al compositor Azael Tormo, bon amic seu i compositor valencià molt premiat per la seva música per a banda i  dedicat a l’al·lota d’en Joan Antoni,  Isabel Catany. Un pasdoble  que va ser estrenat el passat 22 de setembre per la Banda Simfònica a la clausura del Congrés anual de la  Confederació Espanyola de Bandes de Música celebrat a l’Auditori de la Unión Protectora Musical de Vallada, de la Comunitat Valenciana.

L’obra Ramon Llull, l’estrenaren el passat mes de març al Principal de Palma, un poema descriptiu sobre la figura de Ramon Llull del compositor mallorquí Joan Martorell,  va ser un encàrrec de la Federació per commemorar l’any Ramon Llull.

El Jardín  de Hera un magnífic poema simfònic basat  en la historia de la mitologia grega de Hércules. És una obra molt impactant de 20 minuts de durada de gran envergadura. La banda s’enriqueix amb els timbres de piano i l’arpa, i l’obra exigeix als músics el màxim de cada un d’ells, amb moltes intervencions de solistes, moments d’una delicadesa extrema i altres seccions de frenesí rítmic i de molta tensió. Tot un repte pels músics i director.

Per acabar  el concert, una magnífica obra que ha donat la volta al món i ha estat interpretada per les millors orquestres simfòniques, i que la banda va sonar per primera vegada l’any 2016: Libertadores, d’Oscar Navarro, aquesta obra darrerament ha estat programada per l’Orquestra Simfònica, la Banda Municipal de Palma, i darrerament per la Banda de Música de Manacor dirigida pel propi autor. El motiu de repetir-la va ser a petició expressa dels músics, ja que és molt atractiva pel públic però sobre tots pels músics. Es tracte d’un altre poema simfònic que ens situa a l’Amèrica pre-colombina i contagia dels ritmes caribenys  amb molts d’instruments de percussió, cants tribals i danses dels músics, i a la darrera part l’autor ens representa l’arribada dels llibertadors, és a dir, dels conquistadors espanyols, i l’obra es converteix amb una gran marxa militar amb una desfilada de tambors per entre el públic.

Una molt bon concert que el públic va agrir demanat un bis, repetiren el pasdoble Isabel.

La Banda Simfònica de les Illes Balears, que  el 2019 farà trenta anys, agrupa actualment uns vuitanta músics provinents de les trenta-tres bandes i entitats associades a la Federació.

El concert va ser gratuït, al final es va oferir al públic la possibilitat de fer un donatiu a benefici dels damnificats de la torrentada de Llevant, posant una capsa al taulell de l’auditori, i es recaptaren 622,10 euros.

Enhorabona als músics i al director Joan Antoni Ballester, que a més de dirigir actualment a la banda de la Federació, és el director de la Banda de Música Local de Son Servera.

El proper dia  9 de desembre a les 20 hores,  al Teatre Municipal de Petra, la Banda Simfònica de la Federació en el marc dels Encontres de Compositors de la Fundació CA, estrenarà: Tasanet, de Romà Alís, en homenatge a Baltasar Moyà, i Del Secret esglai, de Xavier Carbonell inspirada en els versos de Blai Bonet. Tot un luxe de concert.

En el Auditorio de la Unión Protectora Musical de Vallada, celebrado els pasado sábado día 22 el acto central del 25 Aniversario de la CESM, 2ª parte.

En el concierto participó la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia más conocida como la Banda Simfònica de les Illes Balears.

El acto fue un rotundo éxito tanto en la parte musical como de público que abarrotó el Auditorio.

Este concierto ha contado con la Colaboración de la Unión Protectora Musical de Vallada, desde la directiva hasta los propios músicos que se han implicado para que los músicos de las Illes Balears estuvieran como en su casa.

En este acto se hizo referencia al Concurso de Composición que convocaba la Confederación bajo el nombre “Vicente Ruiz Monrabal, “Una deuda histórica de estrenar todas las obras del dicho concurso, que se empezó a saldar en Altea, tocando tres obras, de las cuales dos eran estreno, de las dos obras de hoy una será interpretada por primera vez y la última se interpretará en el mes de octubre, todas las obras se grabarán el audio y vídeo para darlas a conocer, un hecho que duela a quien le duela no se ha realizado, en parte, hasta ahora.” concluyó en Sr. Cerdá.

 

El acto contó con la presencia del Presidente de AMPROBAND, Sr. David Moltó, con representantes de casi la totalidad de Federaciones, así con la presencia de los compositores de las obras que se interpretaban como Antonio Cuenca y Azael Tormo.

Al final del acto se le entregó una placa de recuerdo de participación a la Banda Simfònica de les Illes Balears.

Después hubo una cena de hermandad donde los músicos de las dos bandas su fusionaron en una fiesta.

Eventos

✖ No hay resultados

Lo sentimos, no hay entradas que coincidan con tu búsqueda.