Federació Catalana de Societats Musicals

Entradas

Hasta el 7 de noviembre se pueden presentar obras sinfónicas para banda originales e inéditas

Federación Catalana de Sociedades Musicales, 23/08/2022

La Federación Catalana de Sociedades Musicales (FCSM), con el apoyo del Ayuntamiento de Vandellòs y L’Hospitalet, convoca el 9º Concurso de Composición para Banda Sinfónica “Josep Maria Lleixà Subirats” . Hasta el 7 de noviembre a las 24h se pueden presentar obras de nueva creación, ni estrenadas previamente ni editadas, en el concurso que homenajea con su nombre a Josep Maria Lleixà Subirats, quien fue presidente de la Unión Musical Mas de Barberans (Montsià) .

La obra ganadora será premiada con 2.500 euros y la decisión del jurado será emitida antes del 2 de diciembre de 2022. Todos los compositores que lo deseen podrán participar con composiciones que deben ser originales e inéditas, es decir, que no se hayan estrenado oficialmente en ningún concierto, que no sean copia, modificación o versión de otra u otras composiciones existentes; por tanto no pueden haber sido premiadas en ningún otro concurso y ni haber sido difundidas por ningún medio de comunicación, no editadas por ningún sello discográfico ni editorial. Se busca así que las obras no se hayan estrenado antes de la presentación de la candidatura, ni hasta que el jurado haya emitido su fallo. Pueden participar los compositores del Estado español y, como resultado de los acuerdos con la Obra Cultural de Alguer, los residentes en esta ciudad italiana.

Obra sinfónica para Banda de Música. La composición debe ser clasificada dentro de la modalidad “Obra Sinfónica para Banda de Música”. Con el objetivo de que la obra ganadora pueda ser interpretada por el mayor número de bandas federadas, la dificultad de la partitura deberá ser media o media-alta. Sin ser excluyente, se valorará que la obra parta de un lenguaje de expresión musical cercano o habitual en la mayoría de las bandas. La obra tendrá una duración mínima de diez minutos y máxima de quince y podrá ser de movimiento único o conformada por varios movimientos. Tanto la forma de la obra como su contenido serán libres, sin instrumento solista ni con instrumentos no habituales en las bandas, y de acuerdo con la plantilla que se detalla en el Anexo a las Bases.

El jurado valorará positivamente que sea anexado un resumen o explicación general motivada de la obra, así como enviado adjunto un CD demo de la obra presentada. La entrega del premio al ganador/ra del concurso, se realizará en el transcurso de un concierto organizado por la Federación Catalana de Sociedades Musicales y el Ayuntamiento de Vandellòs y L’Hospitalet, en el Teatro – Auditorio de Hospitalet de l’ Infante, en el Centro Cultural Infant Pere. La fecha se determinará oportunamente de la que se dará máxima publicidad.

La obra ganadora será remitida a todas las Bandas de la Federación Catalana de Sociedades Musicales, así como a las Bandas de la Confederación Española, que así lo soliciten.

El resto de condiciones musicales y de organización, serán expuestas en las Bases que la FCSM colgará en su web. Puede consultar las bases completas haciendo clic aquí .

Puede descargar el certificado de declaración responsable, haciendo clic aquí .

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha aprovat la concessió de subvencions a festivals de música d’alt interès cultural.

La finalitat és la subvenció de diverses despeses com les comissions financeres per venda d’entrades, les despeses de  lloguer d’oficina, les assegurances, les despeses de gestoria, les despeses administratives i les despeses de personal, en la mesura que siguin despeses directament imputables a la preparació i a l’organització del festival.

Per poder ser objecte de la subvenció s’ha d’arribar a una puntuació mínima de 35 punts dels criteris indicats, els quals es detallen a continuació:

1.1 Criteris automàtics:

a) Programació de concerts de solistes residents a Catalunya o de grups o formacions musicals en què els seus membres siguin majoritàriament residents a Catalunya: fins a 10 punts, de forma proporcional al nombre
de concerts que compleixin aquesta condició.

En el cas que dues o més formacions actuïn a la vegada es té en compte la residència dels membres de la formació més nombrosa.

b) Programació de produccions o coproduccions de concerts de l’empresa o entitat organitzadora del festival: 3 punts o, en el cas que es tracti de la primera representació del concert, 5 punts.

c) Programació de concerts de solistes femenines o dirigits per artistes femenines o de grups o formacions musicals on almenys la meitat dels membres siguin dones o concerts d’obres de compositores: fins a 5 punts, de forma proporcional al nombre de concerts que compleixin aquesta condició.

d) Contribució a la dinamització i equilibri territorial i a la desestacionalitat del festival: Activitats realitzades majoritàriament fora de Barcelona: 2 punts.

Activitats realitzades majoritàriament fora dels mesos de juny, juliol i agost: 1 punt.

Activitats realitzades a més d’un municipi de Catalunya: 0,5 punts per cada municipi amb un màxim de 2 punts.

1.2 Criteris no automàtics:

a) Qualitat i interès de la programació artística:

Festivals amb una qualitat i interès mitjà: 5 punts.

Festivals amb una qualitat i interès alt: 10 punts.

Festivals amb una qualitat i interès extraordinari: 15 punts.

b) Aposta per artistes emergents, propostes innovadores o de risc: fins a 5 punts.

c) Trajectòria i evolució del festival: fins a 3 punts.

d) Potencialitat del pla de comunicació i estratègies de desenvolupament de públics: fins a 3 punts.

e) Projecció nacional i internacional del festival (presència en xarxes i associacions, participació en projectes de coproducció o intercanvi, etc.): fins a 5 punts.

f) Adequació i interès de les activitats complementàries a la programació oficial del festival als concerts: fins a 4 punts.

Els destinataris poden ser grans o petites empreses, que desenvolupen o no activitat econòmica. El pressupost total de la convocatòria es d’1,200,000.00 €. 5 Els imports màxims de subvencions atorgables per modalitat, són:
a) música clàssica: 210.000,00 euros
b) música clàssica catalana: 40.000,00 euros
c) música antiga: 130.000,00 euros
d) música clàssica contemporània: 90.000,00 euros
e) lied i música de cambra: 65.000,00 euros
f) lírica, música clàssica i dansa: 300.000,00 euros
g) pop-rock: 60.000,00 euros
h) cançó d’autor: 150.000,00 euros
i) música d’arrel tradicional: 65.000,00 euros
j) música de jazz: 90.000,00 euros

El període per dur a terme les activitats subvencionades és de l’1 d’octubre del 2021 al 30 de novembre del 2022, tots dos inclosos.

El període per presentar sol·licituds és del 6 al 19 de juliol del 2022, tots dos inclosos.

S’adjunta la documentació informativa corresponent.

Convocatria

Resolució

L’Institut Català de les Empreses Culturals ha procedit a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la programació de música en viu de caràcter professional.

L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions de música en viu, en alguna de les següents modalitats:

– Festivals organitzats per ajuntaments i entitats dependents d’aquests.

– Programació de música en viu (festivals, cicles i temporades i programació estable) que no siga de sales de concerts, duta a terme per empreses o entitats privades, amb ànim de lucre o sense.

– Programació estable de sales de concerts: la programació deurà ser organitzada per l’empresa o entitat privada gestora de la sala. Queden exclosos els concerts programats per tercers en la sala mitjançant el lloguer de l’espai.

Quant als destinataris, respecte a la primera de les modalitats, només podran optar els ajuntaments de Catalunya i les entitats dependents d’aquests, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic. Respecte a la segona i tercera modalitat podran optar a les subvencions les empreses privades, siguen persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, o les entitats privades sense ànim de lucre.

El tipus d’ajuda és una subvenció i entrega dinerària sense contraprestació, amb un pressupost total de la convocatòria d’un milió cinc-cents mil euros (1.500.000,00 €).

La data d’inici del període de sol·licitud comença el dia 21 de juny i acaba el dia cinc de juliol, tots dos dies inclosos.

1864937 en pdf

Mu en Viu

L’Institut Ramón Llull ha obert la 2a convocatòria 2022 per a la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires en l’àmbit de la música i les arts escèniques que s’hagen dut a terme entre el 16 de febrer i el 31 d’agost de 2022.

La dotació màxima de la convocatòria és de 300.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2022, d’acord amb les partides pressupostàries, que disposen de crèdit adequat i suficient.

Els destinataris poden ser persones físiques i jurídiques, tant si duen a terme activitats econòmiques com si no.

La data d’inici del període de sol·licitud és el dia 29 de juny i la de finalització el 13 de juliol.

Convocatòria 2022 en pdf

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha aprovat la convocatòria en l’àmbit de les arts, de subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per al període 2022 – 2023.

Es tracta d’una subvenció i entrega dinerària sense contraprestació, amb un pressupost total de la convocatòria de quatre milions d’euros (4.000.000 €).

Els beneficiaris podran ser PYME i, aquelles persones físiques que desenvolupen o no activitats econòmiques

Les sol·licituds es podran presentar a partir del pròxim dia 14 de juny fins al dia 30 de juny a les 14 hores.

Adjunt trobareu una còpia de la convocatòria per poder ampliar la informació en pdf

Per a les associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de la demarcació de Lleida, la Diputació Provincial de Lleida ha convocat la concessió d’unes ajudes per a la promoció de la igualtat.

Els destinataris són persones físiques o jurídiques que exerceixen la seua activitat sense ànim de lucre. En concret, es tracta d’una entrega dinerària sense contraprestació sobre un pressupost total de cent mil euros (100.000 €).

L’objecte de la subvenció és per a la realització de projectes o activitats que promoguen la igualtat entre homes i dones, l’empoderament de les dones, l’empara de dones en situació de risc o vulnerabilitat, l’erradicació de les violències masclistes i la no discriminació del col·lectiu LGTBI.

El termini de finalització per presentar les sol·licituds acaba el pròxim 1 de juliol.

Convocatoria en pdf

El trabajo “Les dones i la música; una relació dissonant?” nace con la voluntad de poner en el centro las protagonistas olvidadas de la historia de la música.

Por definición, en música, la disonancia es el conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión, y que por ello tiende a rechazarlos. Algo parecido ocurre cuando hablamos de la mujer a lo largo de la historia, hablamos de personas rodeadas de convenciones sociales por el poder del patriarcado, por tradiciones y legislaciones que las dejan siempre en una posición vulnerable. Y en el mudo de la música no ha sido distinto.

Este trabajo va por ellas, por las músicas que se enfrentaron a la sociedad de sus épocas para poder desarrollar su talento musical.

Y a las que lo siguen haciendo.

Instrucción del trabajo 

Cuando hablamos de la mujer a lo largo de la historia hablamos de personas encerradas por la convención social, por el poder patrimonial de patriarcado, por tradiciones y legislaciones que las dejan siempre en una posición vulnerable. Y en el mundo de la música no ha sido distinto.

¿Por qué no existe una tradición musical femenina? ¿Por qué no existió ninguna mujer con el talento de Mozart? ¿O sí que las hubo y han quedado, tanto ellas como su obra, relegadas al olvido? La búsqueda en la respuesta de este abanico de preguntas silenciadas, constituyen el estímulo para realizar mi trabajo de investigación, un trabajo que tiene como objetivo conocer, estudiar y sacar de las sombras de la inferioridad al colectivo femenino que va apostar por la música.

Siempre he considerado la discriminación de la mujer un tema especialmente interesante, por cómo ha ido evolucionando su historia y por cómo hemos conseguido pasar de una posición totalmente subordinada en todos los aspectos de su vida, a la igualdad (al menos legal) con el hombre, su gran dominador histórico. La música por otra parte siempre ha sido un pilar muy importante en mi vida, actualmente estoy cursando el último curso de grado profesional en el Conservatorio de Música de Tortosa, al tiempo que formo parte de la Banda Municipal de Música de Alcanar . Por eso, desde el principio decidí que quería que mi trabajo girara alrededor de la mujer, pero también de la música, y así, empecé a estudiar la relación entre estos dos mundos, que siempre me han atraído . Pero este campo es increíblemente amplio para poder ser estudiado, puesto que se nos presenta como una fuente inacabable de misterio. Por esa razón, tuve que marcar unos límites en mi investigación y definirla dentro de un ámbito que me era familiar y cercano, las bandas de música. Sin embargo, las bandas de música también son un ámbito muy extenso, por lo que tuve que delimitar aún más mi investigación y establecerla dentro de mi comarca, la comarca del Montsià, centrándola aún más en la banda a la cual pertenezco, la Banda Municipal de Música de Alcanar.

El desconocimiento o, incluso, la carencia incomprensible de interés de la mayor parte de nuestra sociedad por conocer la obra musical de muchas compositoras e intérpretes de diferentes épocas de la historia me hizo plantear la oportunidad que tenía de hacer un estudio del conocimiento de estas mujeres aprovechando el ámbito musical que ya tenía establecido, las bandas.

Por otra parte, partiendo de la realidad que en pleno siglo XX e incluso XXI siguen existiendo una serie de obstáculos e impedimentos que dificultan la presencia de la mujer en un panorama cultural y musical, decidí recoger las experiencias de las primeras músicas de las bandas de la comarca, especialmente las que formaron parte de la Banda Municipal de Música de Alcanar; y dedicar un espacio a sus voces que se encontraron entre prejuicios y normas establecidas. Así como, realizar un estudio de la inserción de la mujer en estas.

La falta de tiempo y la falta de documentos escritos relacionados con las mujeres en las bandas de la comarca, me obligaron a realizar un estudio, un trabajo de campo, basado en las voces de las propias protagonistas: las entrevistas y los resultados de las encuestas.

El documento que tiene en sus manos se divide en dos bloques: un marco teórico y un marco práctico. En el primero se explica de forma breve y general la situación de las mujeres compositoras, directoras e instrumentistas durante la historia, así como los hechos más remarcables de éstas, fundamento para realizar la otra parte. Por otra parte, en el marco práctico se realiza un análisis de las bandas de la comarca y de la inserción de la mujer en éstas, además, consta de un estudio sobre el conocimiento de mujeres músicas reconocidas.

Este trabajo me ha permitido descubrir, conocer y estudiar la vida de unas mujeres que han dejado un legado importante para nuestra y las próximas generaciones, no sólo en el terreno musical sino en el de la igualdad profesional en general, puesto que algunas de ellas lucharon incansablemente por sus derechos, allanando el difícil camino hacia la igualdad.

Yo les invito a hacer un pequeño viaje para adentrarte dentro de una parte de la historia de la música de la mano de unas protagonistas que hasta hace poco habían sido olvidadas.

Ariadna Alonso Sancho

Trabajo de investigación, en pdf

El curso tendrá lugar del 13 al 17 de junio y contará con la dirección de José R. Pascual-Vilaplana, titular de la Banda Municipal de Barcelona

Barcelona, 25 de febrero de 2022

Tras el éxito cosechado en su primera edición, L’Auditori de Barcelona y la Banda Municipal de Barcelona, con la colaboración de la Federació Catalana de Societats Musicals, abren la convocatoria del Segundo Curso de dirección para banda de L’Auditori. Dirigido por José R. Pascual-Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Barcelona, el curso se impartirá del 13 al 17 de junio.

El objetivo de dicho curso es contribuir al enriquecimiento de talento en el ámbito de la dirección para banda mediante una formación teórica y práctica. Los alumnos trabajaran el repertorio con la Banda Municipal de Barcelona y desarrollaran aspectos como el estudio de la gestualidad, el análisis y técnica de estudio de las partituras, la planificación de los ensayos, el reto de los y las directoras de conseguir un conjunto afinado, así como otros aspectos a tener en cuenta a partir de la realidad de las bandas de música, por ejemplo, la programación en una banda amateur, la motivación o la evolución de las formaciones.

Con el maestrazgo de Pascual-Vilaplana, el curso es una herramienta para que las y los directores profundicen en aspectos técnicos y obtengan una visión de contexto de las bandas de música, tanto desde un punto del repertorio original para esta formación, como desde la óptica de su singularidad como grupo orquestal.

Este año el curso incluye como novedad la participación de dos profesores invitados que se unirán a José R. Pascual-Vilaplana para desarrollar su tarea docente. Se trata de Carlos Ramon, subdirector de la Banda Municipal de Barcelona, y del compositor Luis Serrano Alarcón, que en 2016 fue director invitado de la Banda Municipal de Barcelona.

El último del curso, el viernes 17 de junio, se dedicará a la preparación del concierto de clausura, en el que los alumnos activos dirigirán la Banda Municipal de Barcelona, con las piezas que han trabajado durante la semana. El concierto se realizará en la Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori de Barcelona, y su acceso será gratuito con reserva previa.

Dos modalidades de inscripción

Se aceptarán un máximo de 10 alumnos activos y también se permitirá que asistan alumnos oyentes, que participaran en las clases teóricas, y en las clases prácticas serán oyentes. Las clases se desarrollarán mañana y tarde.

Los interesados en conocer más sobre el Segundo Curso de Dirección de Banda en L’Auditori, pueden escribir a cursdirecciobandes@gmail.com

https://fcsm.cat/l

Durante los días 29 al 31 de octubre de 2005, tuvo lugar en Amposta (Tarragona) la XII Asamblea General de la Confederación Española de Sociedades Musicales y el correspondiente Festival Estatal de Bandas de Música Federadas.

Asistieron:

Federación de Bandas de Música de Andalucía.

Federación Balear de Bandas de Música y Asociaciones Musicales.

Federación Catalana de Sociedades Musicales.

Federación Gallega de Bandas de Música Populares.

Federación Regional de Sociedades Musicales de Madrid.

Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.

Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia.

Federación Aragonesa

Federación de Bandas de Música del Principado de Asturias.

Federaciones que justifican la no asistencia:

Federación Regional Castellano-Manchega

Federación Guipuzcoana.

Federación Castellano-Leonesa

Federación candidata: Federación Extremeña de Bandas de Música.

Federación invitada: Federación Navarra de Bandas de Música.

Apertura oficial de la XII Asamblea e inicio del Orden del día.

En Amposta siendo las 16,30 h. del sábado 29 de octubre de 2005 se inicia el acto de apertura de la XII Asamblea General con la presencia del Ilmo. Sr. Alcalde de Amposta al que se le da la palabra mostrando su satisfacción de que en su ciudad se celebre esta Asamblea que sin duda dará un impulso añadido a la actividad bandística de Amposta, a continuación el Ilmo. Sr. Don Ferran Bello, Director General de Cultura Popular de la Generalitat de Cataluña, reitera el efecto positivo que la Asamblea.

El Delegado Cultural de las “Terres del Ebre”, muestra su satisfacción por el hecho de que la Asamblea

tenga lugar en Les Terres del Ebre, en cuyas comarcas del Montsiá, Alt Ebre y Ribera del Ebre existe un

gran arraigo en la música de banda.

El Presidente de la Lira Ampostina en cuya sede se celebra la Asamblea, muestra su satisfacción por este

hecho; y agradece la asistencia a su ciudad y a su sociedad de los asambleístas y acompañantes.

Punto 1. Lectura y aprobación, si procede del Acta de la sesión anterior.

El Acta de la XI Asamblea celebrada en Santiago de Compostela queda aprobada por unanimidad, con las correcciones de la asistencia de la Federación Aragonesa que erróneamente se dio como no asistente.

Punto 2. Informe de Gestión de Presidencia.

Don Joaquín Urquizu Castellá, Presidente de la CESM, informa del alta de la Federación Extremeña de Bandas de Música. Por otra parte a gestionado la asistencia de un representante de la Federación Navarra para asistir como invitado a la Asamblea de Amposta.

Respecto a Europa el presidente reflexiona sobre la pertenencia a la Confederación Internacional de Sociedades Musicales, valorando su alto coste y la importancia que pueda tener asistir a las reuniones, con el problema añadido del idioma. Comenta que en esta legislatura a dedicado bastante tiempo a la relaciones con otras federaciones, sobre todo con aquellas que no pertenecen a la CESM, y que a tenido posibilidad de contactar con ellas.

El Presidente pide más comunicación tanto entre los miembros de la directiva como entre todas las demás Federaciones, ruega como primera medida que los responsables y presidentes de todas las federaciones le den los teléfonos móviles y fijos actualizados para un mejor contacto con ellos.

Punto 3. Aprobación de las cuentas de 2004.

Don Josep Viana Crespo, Tesorero de la CESM presenta y explica la documentación que se adjunta sobre las cuentas de 2004 para su aprobación. Hace hincapié en el apartado en el que informa de las cuotas pendientes de alguna Federación.

Don José Sánchez de la Federación Murciana plantea por una parte que se debe dar solución al problema de los impagados, y a la vez comenta el error en la cuenta de domiciliación que produjo un impago involuntario. Finalizadas las intervenciones, se votan las cuentas de 2004, que son aprobadas por unanimidad.

Punto 4. Informe de cuentas de 2005 a fecha 30 Septiembre.

El tesorero informa del estado de las cuentas de 2005 a fecha de 27 de Octubre de 2005; presenta la situación contable, a la vez que pone a disposición de los representantes de las Federaciones extracto de la cuenta bancaria del periodo indicado. A esta fecha el Saldo aproximado de la cuenta de la Federación es de 13.000 €.

Punto 5. Aprobación presupuesto de 2006.

El tesorero presenta el documento con el presupuesto para el ejercicio 2006. Galicia considera que en el mencionado presupuesto no están contempladas las actividades que se van a tratar en la Asamblea, Don Vicente Giner responde que no es posible en principio presupuestar algo que no esta aprobado y que se desconoce tanto el coste como su financiación.

Don José Sánchez en relación con el apoyo dado por la Generalitat de Cataluña, dice que las Federaciones deben intentar presionar para conseguir ese apoyo, como hizo Murcia en su día. Don Vicente Giner le responde que no solo Cataluña y Murcia, han apoyado a sus Federaciones en las Asambleas, en todos los casos el apoyo ha sido importante, y no siempre la importancia en financiación es la que hay que valorar, el ejemplo de Madrid que con poquísimo tiempo organizó una digna Asamblea en Parla, y que lamentablemente se quedó con actos organizados pendientes y confirmados por la falta de seriedad de los asambleístas. Después de estas participaciones, y sin ninguna enmienda se votan los presupuestos de 2006, que quedan aprobados.

Punto 6. Proclamación de Candidatura a la sede de la Asamblea de 2006.

El Secretario General Don Vicente Giner presenta la certificación de la Federación Balear de Bandas de Música por la que presenta su candidatura a la organización de la XIII Asamblea de la Confederación Española de Sociedades Musicales; no habiendo otras candidaturas queda proclamada la Federación Balear de Bandas de Música.

Punto 7. Solicitud de la Federación Extremeña de Bandas de Música para su ingreso como miembro de la CESM.

El Presidente de la CESM, Don Joaquín Urquizu informa de la solicitud de la Federación Extremeña de Bandas de Música, para afiliarse como miembro de pleno derecho a la Confederación Española de Sociedades Musicales. Toma la Palabra el Presidente de la Federación Extremeña para justificar el proceso histórico que les lleva a solicitar formar parte de la CESM; en estos momentos la Federación Extremeña está formada por 17 agrupaciones. Realizada la votación para su admisión, se resuelve favorablemente por unanimidad de los asistentes.

Punto 8. Informes de los miembros de la Junta Gobierno.

Don Manuel Arana de la Federación Andaluza, informa de la muerte de su compañero Paco Muñoz Fernández y la Federación Andaluza nos obsequia a todas las federaciones, como homenaje, una copia del pasodoble “Paco Huerta” nombre con el que se le conocía a tan apreciado compañero.

Don Vicente Giner, Secretario General, informa de las dificultades en la justificación de la subvención del INAEM debido a que a pesar de entregar en tiempo y forma la documentación siguiendo escrupulosamente las instrucciones del propio INAEM, este año introducen la novedad, por otra parte lógica, de tener que presentar no solo las facturas sino también la acreditación del pago de las mencionadas facturas.

Tuvimos un requerimiento por parte del Ministerio del Interior, en relación con dos requisitos que era necesario solucionar uno en cuanto al pago de unas tasas y otro meramente burocrático que se solucionaron por lo que los Estatutos los tenemos en regla y debidamente registrados. Se ha presentado la documentación solicitando la Subvención de este año que esta concedida y abonada por 12.000 €.

Punto 9. Intervención de los candidatos a Sede Asamblearia.

El Presidente de la Federación Balear nos dirige unas palabras para presentar la candidatura para que esa Federación sea la anfitriona de la XIII Asamblea de la CESM. La idea es que sea en Octubre los días 13,14,15 de octubre de 2006. Espera como portavoz Balear que estemos conforme con su propuesta. Los presentes por aclamación proponen a Baleares como sede asamblearia.

Punto 10. Informe Confederación Internacional de Sociedades Musicales.

Don Vicente Ruiz Monrabal, comenta la conveniencia de seguir perteneciendo a la CISM. Es una organización como la española de rango superior a las federaciones, a nivel internacional es lo mismo pero la verdad es que hace falta mucha más fe que a nivel estatal. En Mastrich solo he hecho aprobar reglamentos, normas etc. A nivel Europeo no existe un gobierno Europeo existen comisiones a las que les pilla muy lejos la problemática de nuestras sociedades musicales; en el tratado Europeo de Mastrich solo hay cuatro líneas dedicadas a la cultura. La internacional Europea solo se dedica a burocracia y publicaciones comunicados para tenernos informados por donde van las tendencias musicales europeas. Los viajes resultan caros para la CESM.

Nos proponen un festival, para que nosotros lo organicemos, pero ellos no pagan nada, ofrecen su logotipo y su nombre. Hay que estar presente en la Europa de la cultura aunque no sirva en principio para nada.

En el turno de preguntas interviene Doña Ginesa Zamora de la Federación Murciana, pregunta si somos capaces de preparar un proyecto de 1000 millones en ptas. Aportando el 50 % con lo que implica de movilización. Don Vicente Ruiz Monrabal contesta que el proyecto lo podríamos hacer si no tuviéramos que pagar 500.-Los proyectos que se presentan son muy ambiciosos. Opina que no estamos en condiciones de hacer proyectos de mas de 60.000 €. Si somos capaces de llevar dos o tres bandas a Europa y buscar la financiación, sería un éxito.

Interviene el miembro de la Federación Navarra, con voz por no ser miembro aún de la CESM. Opina en la línea de Doña Ginesa Zamora, hay que ser osado de lo contrario no se podrá motivar a la masa social. Don Vicente Ruiz Monrabal, contesta que estando de acuerdo le preocupa que no pudiendo conseguir los objetivos nos acabemos cansando. El representante navarro insinúa que falta el nexo entre militancia y CESM, que la afiliación no aumenta. No les hacemos ver a las bases la importancia de la unión. Las sociedades cuestionan a sus federaciones al igual que ellas cuestionan a la CESM.

Punto 11. Propuesta para un Censo Nacional de Músicos.

Doña Rocío Pena de la Federación Galega, expone la propuesta. El objetivo de este proyecto viene motivado porque es muy necesario conocer nuestro entorno con el mayor número de datos; como carta de presentación para analizar necesidades, esto beneficiara a toda la cadena estructural, sociedades musicales y las propias federaciones. La Confederación no puede continuar sin dar respuesta a preguntas sencillas sobre su situación, tanto para solicitar ayudas como para presentar propuestas.

Todo esto da fuerza a la necesidad de realizar un censo nacional de músicos, crear una base de datos con acceso controlado vía Internet u otros conductos, con la posibilidad de acceso de las bandas a sus propios datos y modificarlos ellos mismos con el consiguiente descargo de trabajo, este programa tendría claves de acceso controladas según el nivel, músicos, bandas, federaciones Confederación.

La viabilidad solo es posible con la colaboración de las sociedades musicales. El coste sería mínimo. La confederación debe de ser un referente organizativo. Hace un llamamiento a la colaboración en defensa de nuestros intereses.

Don Luis Bernal Morlanes de la Federación Aragonesa, interviene diciendo que apoya el proyecto, la Federación Aragonesa esta intentando ponerse al día en estos aspectos, con la emisión de un Carnet Federativo, y si la confederación facilita los medios y la forma, estoy seguro que ayudará a que sus bandas se preocupen más por facilitar información.

La Federación Balear apoya la propuesta e indica que ellos también tienen un censo aunque no sabe si con los mismos criterios. Importancia de un modelo homologado desde la Confederación, y sugiere ir por fases. Y el primer paso tenía que ser el censo de Sociedades Musicales con todos los datos. Doña Ginesa Zamora de Murcia también esta de acuerdo con la propuesta.

La Federación Valenciana valora positivamente la propuesta pero matiza que nuestros socios son la SS.MM. no los músicos. Por tanto nuestro primer trabajo ya debería estar hecho que es el registro de las Sociedades Musicales, y muchas tendrán un censo de músicos, lo que habría que hacer es homogeneizar esa información y estudiar de que forma se podría gestionar y organizar los datos que ya tendríamos.

Don Vicente Giner, opina que lo importante es que la Confederación tenga los grandes datos y que cada Federación adquiera el compromiso de tener una información mínima, unificada y discreta de los músicos. Es importante esa información porque sabemos que hay federaciones que no la tienen. En definitiva como compañero y Secretario General pide un esfuerzo en este sentido porque nos beneficiará a todos.

La Federación Tinerfeña no solo apoya la propuesta sino que la considera imprescindible. Se propone la aprobación de la propuesta para que se elaboren la fichas de captación de datos, resultando aprobado por unanimidad.

Punto 12. Comunicado Federación Andaluza “Como hacer más eficaces y productivas las Asambleas de la CESM”.

Don Manuel Arana Castillo, hace una introducción de lo que se pretende, destaca los puntos en los que se habla de la información mutua de las federaciones, hacer grupos o mesas de trabajo para intercambio de experiencias, ideas y sugerencias, con una exposición por mesas de las conclusiones; no hay comunicación entre asambleas; presentar programas, sugerencias y propuestas para estudiar y que sirvan de contenido a las otras asambleas.

También propone formalmente y que conste en acta solicitar el Premio Príncipe de Asturias para las Bandas de Música del Estado Español, porque cree que se lo merecen, pone ejemplo de cómo se hizo con la Hijas de la Caridad. La Federación Valenciana expone que ya en Toledo se habló de la falta de comunicación por las distancias y la falta de medios, pero en la actualidad disponemos de Internet, propone crear una pagina WEB para todas las federaciones. El presidente se compromete a poner en funcionamiento el tema de la pagina WEB.

Don Luis Bernal Morlanes de la Federación Aragonesa expone la necesidad de que todos tengan correo electrónico, que si no lo tiene la Federación correspondiente siempre habrá alguien que lo tenga y pueda servir en principio y respecto al Premio Príncipe de Asturias piensa que el solo proceso sería positivo, aunque no se consiguiera.

Punto 13. Otros Comunicados de las Federaciones miembros.

No hay ninguna propuesta más.

Punto 14. Ruegos y Preguntas.

La Federación Tinerfeña, comunica que ya que cuando comunicó al presidente la posibilidad de realizar la Asamblea de 2006 en Tenerife, se le indico que Baleares ya la tenía propuesta, pide se tenga en cuenta para que en el 2007 la Asamblea se realice en Tenerife.

Doña Ginesa Zamora de la Federación Murciana pide que en la próxima Asamblea se habilite espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre los asambleístas que pueden ser interesantes y no interfieran el desarrollo del orden del día de la Asamblea.

Don Francisco Tendero de la Federación Andaluza interviene para animar al representante de Navarra que asiste como invitado para que después de asistir a estos debates, se anime a informar para que su Federación forme parte de la CESM y felicita a Extremadura que en esta Asamblea forma parte de la Confederación por pleno derecho.

Sin más asuntos que tratar se clausura la Asamblea asistiendo el Ilmo Sr. Director General de Cultura Popular, el Ilmo. Sr. Vicepresidente de la Diputación de Tarragona, el Ilmo. Alcalde de Amposta, que clausuraran esta Asamblea felicitando a todo el equipo de la Federación Catalana que la han hecho lo posible, un equipo de mas de 10 personas que han coordinado la atención a las Bandas y al desarrollo de la Asamblea.

El concert tindrà lloc dissabte 11 de desembre a les 19h al Centre Cívic

Més de 90 músics arribaran procedents de diverses bandes de les Illes Balears, formant la Banda Simfònica de les Illes Balears, que, dirigida per Tomeu Aulí, ompliran el Centre Cívic d’Alcanar d’un monument musical als sons que ens uneixen; no debades el concert porta per títol Concert de Música Mediterrània. Compartint tot allò que ens uneix. L’espectacle, d’entrada lliure, se celebrarà dissabte 11 de desembre a les 19h i ha estat fruit de la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Musicals amb la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals, amb el suport de l’Ajuntament d’Alcanar.

El concert recorrerà diferents estils des del pasdoble (Sabas de Sabin Bikandi i Sanz-Espert), a la suite Simfònica Alejandro Magno, del compositor Miquel Morales, que serà present al concert. Fins a picades d’ullet al repertori popular com la Malaguenya de Barxeta, amb la qual Azael Tormo s’hi ha inspirat, entre d’altres.

Estrena a Catalunya d’Escenes de Ses Salines

El Centre Civic d’Alcanar (C/ Ramon i Caja, 45) serà l’escenari de la rigorosa estrena a Catalunya de l’obra Escenes de Ses Salines, obra amb la qual Jesús Santandreu, a través de quatre moviments, evoca des del passat llegendari -el naixement d’Aníbal el més valent dels generals cartaginesos-, a la personalitat festiva i els ritmes populars del petit municipi del Migjorn de Mallorca. Ses Salines, a més de ser un municipi amb unes platges meravelloses, destaca per la Colònia de Sant Jordi, un nucli creat al voltant d’una salinera explotada des de l’època romana. L’obra posa sonoritats als vidres que es formen quan l’aigua, estancada, s’evapora.

Els dos moviments restants ens submergeixen en el passat pagès del municipi, inspirant-se amb el tema mallorquí s’ Engegada, així com amb els dolços de dies de festa.

Una banda federal consolidada

La Banda de Música de la Federació Balear, la Banda Simfònica de les Illes Balears, s’emmarca dins dels projectes de promoció musical de la federació i té l’objectiu no només de representar-la, sinó permetre als músics que en formen part treballar un repertori diferent i més dificultós del que podrien dur a terme a les seves societats d’origen.  El projecte es forma de músics de diferents bandes i associacions federades, amb la direcció des de 2019 de Tomeu Aulí, director també de la Lira Esporlerina, format en grau superior de música en l’especialitat de clarinet, amb Premi d’Honor de Fi de Grau pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.

“És un plaer estrènyer llaços amb els nostres veïns i amics de la Federació Balear i per la qualitat de la formació i les peces el concert serà un esdeveniment”, afirma Joan Cañagueral, president de la Federació Catalana de Societats Musicals, que afegeix el reconeixement a l’Ajuntament d’Alcanar, en especial al seu Alcalde, Joan Roig, i a la seva regidora de Participació Ciutadana i Joventut, Meritxell Ulldemolins.