La Federació Balear de Bandes de Música ha obert el termini, fins el pròxim dia 15 de gener, per a presentar candidatures a Director/a de la Banda Simfònica de les Illes Balears.

Les persones interessades hauran de presentar els següents documents:

– Fotocòpia del DNI, targeta de resident o passaport en regla.
– Fotocòpia de la titulació
– Currículum amb fotografia i fotocòpia de la documentació justificant els mèrits al·legats, una adreça de correu electrònic i de forma optativa un vídeo del candidat dirigint presentat per mitjà d’un DVD o d’un enllaç a Youtube.
– Un projecte musical amb els següents punts:
Programació
Direcció artística
Pla de feina per un any.
– Mèrits laborals, aportant contracte o certificació del lloc de feina no computant-se períodes
inferiors a un mes.

La plaça de Director de la Banda Simfònica de les Illes Balears no és remunerada i tindrà una duració d’un any que podrà ser prorrogable un any més si així es decideix per les dues parts.

El candidat, en cas de ser nomenat, es compromet a dur a terme el projecte presentat a més dels concerts que li proposarà la Federació Balear de Bandes i Associacions Musicals abans d’acceptar el càrrec.

El candidat, també haurà de fer la selecció de músics per completar el planter de la banda que haurà d’estar format majoritàriament, encara que no exclusivament, per músics membres de bandes federades a Balears.

La selecció de candidats es farà en dues rondes, essent cadascuna d’elles eliminatòria.

Primera part: Currículum i projecte musical

El tribunal de selecció designat per la Federació analitzarà els currículums presentats, que es puntuaran valorant-se de la següent manera:
– Títols Superiors de música, 1 punt fins a un màxim de 2 punts.
– Títol Superior en Direcció d’Orquestra, 1 punt, només si no s’ha comptabilitzat a l’apartat anterior.
– Títols Professionals de música, 0,5 punts fins a un màxim de 2 punts.
– Cursos relacionats amb la direcció d’orquestres o bandes, fins a un màxim de 3 punts:
– Fins a 30 hores lectives, 0,2 punts.
– De 31 a 60 hores lectives, 0,5 punts.
– Més de 60 hores lectives, 1 punt.
– Experiència com a director de banda, 0.05 punts per més treballat fins a un màxim de 2 punts.
– La valoració del tribunal respecte al projecte musical serà de 1 a 10 punts.
– Nivell de dificultat del repertori respecte al nivell de la banda, fins a 3 punts.
– Originalitat del repertori, comparant-lo amb el repertori de les Bandes a Balears i el repertori ja interpretat per la Banda Simfònica de les Balears durant les darreres temporades, fins a 3 punts.
– Pla de feina, fins a 4 punts.
Passaran a la ronda següent un màxim de 10 candidats.

Segona part: Entrevista personal.

Aquesta entrevista la realitzarà el tribunal de selecció i tindrà una valoració de 0 a 10 punts. Es valorarà la formació musical, pedagògica i instrumental, així com els coneixements per l’organització i gestió d’una banda.

El tribunal tindrà la facultat de decidir damunt qualsevol qüestió no plantejada a les Bases i les seves decisions seran inapel·lables.

El nomenament es farà públic el dia 30 de gener de 2019

Aquelles persones interessades han d’enviar la seua sol·licitud a:

federacio.balear.bandes@gmail.com